Termín 1. srpna 2022 byla lhůta pro transpozici evropské směrnice do našeho českého právního řádu. K tomu dosud nedošlo.

Nicméně evropská směrnice je přímo účinná na stát a subjekty pod jeho přímou kontrolou a státem kontrolované společnosti. Pro soukromé společnosti zatím k žádné změně nedochází.

Každý zaměstnanec má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. To je výchozí ustanovení, ze kterého směrnice vychází, čl. 31 Listiny základních práv Evropské unie.

1. 8. 2022 vypršela transpoziční lhůta pro zavedení Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, která nastavuje rozsáhlé povinnosti zaměstnavatelů vůči pracovníkům a zahrnuje předpoklad zavedení nových ochranných opatření týkajících se pracovních podmínek zaměstnanců. Česká republika v transpoziční lhůtě směrnici neimplementovala. Prozatím se tedy nerozšířily standardy pracovníků, které jim zaručuje zákoník práce.

Cílem Směrnice je aplikovat do právní úpravy pracovněprávních vztahů takové podmínky, které učiní zaměstnání transparentnějším a předvídatelnějším a současně umožní, aby byl trh práce lépe přizpůsoben aktuálním pracovněprávním trendům.

Směrnice má za úkol přinést do českého práva několik novinek a na úrovni Evropské unie zavést společné standardy pro minimální práva a nová pravidla vztahující se zejména k:

  • předvídatelnosti pracovních podmínek;
  • infomační povinnosti zaměstnavatele o podstatných aspektech pracovněprávního vztahu;
  • zkušební době;
  • souběžnému zaměstnávání u jiného zaměstnavatele a zákazu konkurence;
  • přechodu na jinou formu zaměstnávání; či
  • povinné odborné přípravě.

Směrnice se vztahuje na všechny pracovníky Evropské unie. Tedy jednak na ty pracovníky, kteří uzavřeli pracovní smlouvy, tak i na ty, kteří se nachází v jakémkoli jiném pracovněprávním vztahu uzavřeným na základě jiného právního předpisu či kolektivní smlouvy. Směrnice tímto nastavuje minimální standard práv mj. i stážistům, příležitostným pracovníkům, pracovníkům na zavolanou, osobám s velmi krátkým úvazkem či nepředvídatelným pracovním režimem, pracovníkům v domácnostech atd.

Jedná se o určitou revoluci v českém zákoníku práce a v některých případech se bude jednat o nový přístup k pracovněprávním vztahům mezi zaměstnavateli a pracovníky. Stále není zcela jasné, jakým způsobem bude zákoník práce novelizován, a tedy se nadále čeká na implementaci a detaily této transpozice.

Z pohledu našeho personálního systému plusPortal tak zatím není plánována žádná legislativní aktualizace v souvislosti s touto směrnicí, protože ještě není zavedena do českého právního řádu a v současnosti není znám žádný konkrétní termín, kdy by k tomu mělo dojít.

Problematiku náš tým nadále monitoruje, abychom mohli včas reagovat.

Tým plusPortal

PC HELP, a.s.

Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt