Modul je zaměřen na podporu procesů spojených s firemním vzděláváním - shromažďování požadavků na školení, příprava vzdělávací sezóny, realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, jejich vyhodnocování, apod.

Podporuje různé formy vzdělávacích akcí, včetně elektronické formy, kdy využívá systém Moodle přímo vestavěný do prostředí plusPortalu.

Využití pro personalisty

 • Shromažďování požadavků (koho je třeba školit, jaký druh školení)
 • Příprava kalendáře (plánu) vzdělávacích aktivit pro aktuální/budoucí sezónu na základě shromážděných požadavků
 • Výběr vhodných dodavatelů vzdělávacích akcí (interní i externí)
 • Vlastní nastavení kategorizace vzdělávacích aktivit – interní výuka, kurzy, e-learning, webináře, stáže aj.
 • Propojení s e-learningovým systémem MOODLE v případě používání e-learningových vzdělávacích akcí
 • Vytváření nabídek školení pro zaměstnance, jejich zveřejnění na webu, shromažďování přihlášek, hlídání lhůt pro potvrzování účasti zaměstnanců na určených školeních
 • Různé možnosti rozdělování účastníků na vypsané termíny
 • Tvorba prezenčních listin
 • Evidence výdajů na vzdělávání, stanovení rozpočtu a sledování nákladů dle nastavených parametrů – náklady na jednoho zaměstnance, oddělení, konkrétní vzdělávací akci apod.
 • Formuláře pro hodnocení akcí – hodnocení vzdělávací akce, školitele, přínosy aj. (možnost vyplnit elektronicky nebo v tištěné podobě)
 • Druhá fáze hodnocení - k bezprostřednímu hodnocení akce je možné definovat i druhou fázi hodnocení určenou pro zjištění přínosu akce s odstupem času

Využití pro manažery

 • Možnost vytváření vzdělávacích plánů pro podřízené zaměstnance
 • Nastavení povinné či volitelné účasti
 • Evidence vzdělávacích aktivit podřízených zaměstnanců
 • Schvalovací procesy
 • Kvalifikační matice podřízených
 • Automatická oznámení - propadlá školení podřízených zaměstnanců
 • Kontrola čerpání nákladů

Využití pro řadové zaměstnance

 • Záznam o vzdělávání pro každého zaměstnance
 • Propojení na kartu zaměstnance, tedy každý zaměstnanec má přístup ke svým údajům o vzdělávání
 • Přehled naplánovaných školení pro daného zaměstnance nebo jeho pozici
 • Hlídání lhůt pro povinná školení - automatické upozornění e-mailem
 • Nabídky volitelných akcí, na které se mohou zaměstnanci přihlásit
 • Možnost vyhodnotit přínos vzdělávací akce s odstupem času

Modul vzdělávání má vazbu na e-learningový systém Moodle a společně tvoří komplet pro administraci a samotnou výuku.

Scroll Button