Modul pomáhá se zpracováním měsíčních mezd nebo platů zaměstnanců a se souvisejícími činnostmi, jako jsou plnění povinností vůči státní správě, vystavování různých potvrzení, poskytování informací ostatním složkám firmy nebo organizace. Na rozdíl od jiných mzdových programů ve větší míře využívá internetového prostředí a může zapojit do zpracování mezd kromě mzdové účtárny i ostatní zaměstnance.

Modul může být používán samostatně – není závislý na ostatních modulech.

Funkce pro uspořádání společnosti

 • V jedné databázi lze vést více samostatných zaměstnavatelů – holdingová databáze
 • Zaměstnavatel může mít více sídel (poboček)
 • Na jedné adrese může působit více zaměstnavatelů holdingu
 • Zaměstnanec může mít více pracovních poměrů s různými zaměstnavateli v rámci holdingu nebo u stejného zaměstnavatele
 • Při více pracovních poměrech může mít zaměstnanec jedno osobní číslo nebo individuální pro každý pracovní poměr
 • Hierarchická struktura organizačních jednotek (tvorba diagramů je součástí modulu Personalistika, v rámci modulu Mzdy lze vést pouze evidenci organizačních jednotek)
 • V jedné organizační jednotce mohou působit zaměstnanci z různých společností holdingu i z různých lokalit (organizační struktura nezávislá na právní struktuře a územní dislokaci)

Funkce pro vedení evidence zaměstnanců

 • Činnosti související s vedením personální evidence lze s pomocí přístupových práv rozdělit mezi personální oddělení a mzdovou účtárnu nebo je provádět v jedné osobě
 • Lze využívat online prohlášení k dani pro nastupující zaměstnance
 • Změny v evidenci se provádí v reálném čase
 • Změny vybraných důležitých údajů jsou ukládány do historie s časovou platností
 • Přístup k údajům v kartě je možné nastavit za pomoci práv a zpřístupnit (pasivně) její části liniovým manažerům i dotyčným zaměstnancům
 • Díky přístupu ke kartě si může zaměstnanec kontrolovat, co je o něm evidováno v souladu s požadavky GDPR
 • Za pomoci nastavitelné datové pumpy lze důležité události v personální evidenci (nástupy, odchody) propagovat do jiných systémů na bázi SQL propojení

Funkce pro modelování pracovní doby zaměstnance

 • Plánování směn pro zaměstnance na denní bázi
 • Pravidelná (rovnoměrně rozložená) pracovní doba, směnné provozy
 • Nepravidelná (nerovnoměrně rozložená) pracovní doba, pokrývání provozní doby institucí poskytující různé služby

Funkce pro modelování způsobu odměňování zaměstnanců

 • Odměňování zaměstnance lze postavit na základní mzdě (platu) a řadě doplňujících položek, individuálně sestavených pro skupiny nebo jednotlivce
 • Základní mzda může mít různé formy (měsíční, hodinová, smluvní, tarifní, plat)
 • Lze používat uživatelsky nastavitelné položky odměňování (příplatky za vedení, používání firemního vozidla atp.)
 • Lze modelovat tarifní tabulky pro různé činnosti
 • U platů lze sledovat počet odpracovaných let a délku služebního poměru
 • U platů lze definovat tarifní tabulky a uspořádání do tříd a stupňů

Funkce pro pravidelné měsíční zpracování mezd

 • Mzdoví účetní mohou využívat průvodce měsíčním zpracováním, který provádí kontroly, hlídá lhůty a doporučuje, co je třeba udělat
 • Zpracování mezd lze provádět na různých zařízeních (počítač, mobil)
 • Zpracování mezd je možné rozdělit mezi více mzdových účetních
 • Automatická kontrola evidence zaměstnanců a její připravenosti pro zpracování mezd
 • Kontrola, zda v daném období nebyl někdo zařazen do/vyřazen z insolvenčního rejstříku a funkce k provedení souvisejících úkonů

Přebírání podkladů pro mzdy z jiných systémů

 • Program má rozhraní pro nahrávání položek mzdy ze souborů připravovaných jinými systémy
 • K dispozici je nastavitelné workflow pro nahrávání souborů z jiných systémů dle nastavených časů a přenosových cest (vhodné pro outsourcing mezd)

Výpočet mzdy zaměstnance

 • Vyhodnocení odpracované a neodpracované doby
 • Výpočet časové mzdy dle stanoveného způsobu odměňování zaměstnance a odpracované doby
 • Výpočet časových příplatků (dle vlastní definice mzdových položek)
 • Náhrady za překážky v práci
 • Vyčíslení hrubé a superhrubé mzdy
 • Vyčíslení složek mzdy dle zadaných/načtených údajů a nastaveného vzorce pro výpočet
 • Vzájemná započitatelnost složek mzdy dle nastavení
 • Výpočet SP a ZP z každého pracovního poměru zaměstnance
 • Společné danění mzdy za všechny příjmy z jednotlivých pracovních poměrů
 • Vyčíslení čistého příjmu za všechny pracovní poměry od jednoho zaměstnavatele
 • Řešení pravidelných srážek ze mzdy zaměstnance
 • Příspěvky na penzijní a životní pojištění
 • Vyčíslení odborových příspěvků – fixní, procentuální, udržovací
 • Uplatnění režimu pro exekuce
 • Výpočet srážek a příspěvků na stravenky v součinnosti s moduly Volno, Cesty a výdaje
 • Kromě položek mzdy zaměstnance vyčíslí program při každém výpočtu i souhrnné položky za zaměstnavatele (soc. pojištění, pojištění odpovědnosti

Funkce pro zpracování výstupů z mezd

 • Příprava platebních příkazů a souborů pro banku
 • Příprava zaúčtování mzdových nákladů dle nastavitelných předkontací
 • Vytvoření povinných reportů a hlášení
 • Možnost tvorby vlastních reportů
 • Nastavitelné hlídání termínů reportů a hlášení
 • Hlášení změn zdravotním pojišťovnám
 • Hlášení změn správě soc. zabezpečení

Uzávěrka měsíčního zpracování

 • Možnost stornování poslední uzávěrky a návrat o jeden měsíc zpět
 • Společný termín uzávěrky pro všechny dceřiné společnosti holdingu
 • Přepočet PHV
 • Hlídání prohlášení k dani

Zpracování podnětů od zaměstnanců

 • Zaměstnanec může oznamovat vbyrané změny zaměstnavateli elektronicky např. z mobilu s ofocením dokladů (rozsah typů oznámení lze rozšířit zakoupením modulu Personalistika)
 • Upozornění mzdové účetní na příchozí oznámení od zaměstnance a pohodlné navedení do míst v evidenci, kde je třeba něco měnit
 • Zpětná vazba zaměstnanci s možností vrácení případu k doplnění

Evidence dokladů a případů čerpání nemocenských dávek

 • Program obsahuje evidenci dokladů k jednotlivým případům čerpání nemocenských dávek
 • Do evidence lze doklady přidávat přímo nebo na základě elektronického podání zaměstnancem
 • Program provádí řadu kontrol v evidenci vzhledem k období zpracování mezd
 • Sestavení přílohy k žádosti s možností úprav individuálně nebo dávkově, tisk, elektronické podání
 • Zaměstnanec může oznámit pracovní neschopnost a podat související doklad elektronicky, např. prostřednictvím mobilu
 • Účtárna zkontroluje a převezme elektronicky podané doklady na základě avíza

Vystavování potvrzení pro zaměstnance

 • Zaměstnanec nebo jeho vedoucí může elektronicky požádat o vystavení potvrzení (i z mobilu)
 • Účtárna na základě upozornění požadavek zpracuje a připraví potvrzení
 • Potvrzení lze vytisknout a předat nebo zaslat zaměstnanci elektronicky

Funkce pro roční zpracování mezd

 • Zpracování ročního prohlášení k dani (možnost využívat online formuláře nebo klasické tiskopisy)
 • Zpracování ročního vyúčtování zálohové daně (žádosti v online formuláři nebo tiskopisem)
 • Zpracování daň. výkazů a odeslání finanční správě
 • Vedení ELDP, zpřístupnění zaměstnanci přes web nebo mobil
 • Vedení mzdových listů
 • Ohlášení povinného podílu zaměstnanců se ZPS

Aktuality

Legislativní změny v datových větách od 1. dubna 2022
31.03.2022
Od 1. 4. 2022 je v platnosti nová datová věta pro hlášení na ČSSZ ONZ 2022 verze 1.1...
Proběhl webinář Signi a plusPortal na téma Digitalizace HR
17.09.2021
Přinášíme vám záznam z uskutečněného webináře k digitalizaci HR a podepisování dokumentů...
Zveme vás na webinář „Digitalizace v HR díky plusPortalu a Signi“
06.09.2021
Integrace našeho HR systému plusPortal s nástrojem Signi usnadní práci HR pracovníků...

Kontakt

 • PC HELP, a.s.
 • Samešova 1144, 674 01 Třebíč
 • T: +420 568 858 011
 • M: +420 721 320 480
 • E:
© Copyright 2022 PC HELP, a.s. Všechna práva vyhrazena Linked-in Facebook Twitter
Scroll Button Rychlý kontakt Rychlý kontakt